Cudzojazyčné dieťa v slovenskej škole: Ako mu pomôcť s adaptáciou a učením? 🧑‍🏫

V dnešnej dobe sa už asi každá slovenská škola stretla so žiakom inej národnosti či etnika, prípadne s iným materinským jazykom žiaka. Školský systém tak musel postupne prispôsobiť svoj vzdelávací program úrovni komunikačných zručností a vedomostí študentov – cudzincov tak, aby im bolo zaistené vzdelanie v súlade s právom na vzdelanie všetkých občanov žijúcich na Slovensku. Hoci existujú metodiky a postupy, každá škola je unikátna v zmysle reálnych skúseností v oblasti integrácie. Radi by sme vám načrtli konkrétne odporúčania pre pedagógov a vedenie škôl, ako cudzojazyčným deťom pomôcť s učením.

Učitelia a rodina = základ úspechu a spokojnosti detí 🧒

Učitelia sú si vedomí toho, že všetky deti sú svojou mentalitou v podstate rovnaké, nech hovoria akýmkoľvek jazykom. Každé dieťa sa chce hrať, objavovať, nájsť si kamarátov, dobre rozumieť a komunikovať tak, aby sa cítilo súčasťou kolektívu a mohlo s radosťou spoznávať svet. Inak to nie je ani u detí, ktoré vyrastajú v cudzojazyčnom prostredí. Ich situácia je ale napriek tomu odlišná a mnohokrát omnoho ťažšia. Z pohľadu porozumenia, prostredia i kultúrnych zvyklostí, ktoré pre ne môžu byť ťažko uchopiteľné. Vstup do školy je jedným z prelomových momentov, ktorý je zásadný pre budúci zdravý emocionálny vývoj detí. Učitelia v spolupráci s rodinou sú teda tí najdôležitejší sprievodcovia pre vzdelávanie cudzojazyčných detí. Môžu spoločne vytvoriť vhodné podmienky, aby sa deti cudzincov cítili bezpečne a boli bez výnimiek prijímané okolím.

Je škola pripravená na úspešnú integráciu cudzincov?

Keď do triedy príde dieťa, ktoré dobre nepozná slovenský jazyk, môže byť záťažou pre dieťa aj pre pedagóga, ktorý má v triede ďalších 25 detí, ktorým sa musí venovať. Riaditelia škôl už majú skúsenosti s integráciou cudzojazyčných detí a postupujú tak, aby sa deti dostali do triedy skúsených pedagógov. Niekedy ale skúsenosť alebo vôľa chýba. Nech je situácia akákoľvek, je vhodné podniknúť niekoľko ústretových krokov, ktoré môžu celý proces začlenenia cudzojazyčných detí do triedy zjednodušiť.

1. Naplánujte systém komunikácie s rodičmi dieťaťa

Pre úspešnú integráciu je kľúčové byť v kontakte s rodičmi dieťaťa. Pokiaľ k osobnému stretnutiu medzi pedagógom a rodičmi nedošlo a dieťa má v škole problémy, je vhodné takéto stretnutie a pravidelnú komunikáciu nastaviť a prebrať možnosti, ako dieťaťu pomôcť.

2. Pripravte pomôcky pre uľahčenie výuky žiaka

Mnoho škôl má už konkrétne nástroje a spôsoby, ako pomôcť cudzojazyčným deťom v slovenskej škole. Vždy záleží na individuálnych potrebách žiaka a tie pedagóg často nie je schopný zistiť v začiatkoch, keď sa dieťa spravidla málo prejavuje. Alebo naopak vybočuje v správaní z dôvodu nezačlenenia sa do kolektívu či neporozumenia. Medzi vhodné pomôcky na pomoc deťom s učením patria napríklad vzdelávacie aplikácie.

Mgr. Lucie Černá, pedagogička zo ZŠ Hostýnská v Prahe, má s učením cudzojazyčných detí bohaté skúsenosti. Na škole používajú vzdelávaciu aplikáciu s názvom Včielka, ktorá bola vytvorená tímom profesionálov, ktorí rozumejú potrebám detí. K aplikácii povedala: „Aplikáciu Včielka využívam so žiakmi s odlišným materinským jazykom, prevažne na 1. stupni. Deti cvičenia vo Včielke bavia, pretože cvičenia sú pre ne zrozumiteľné a zábavné. Momentálne sa napr. v 4. triede venujeme pádom a na precvičovanie využívame práve cvičenia vo Včielke, kde si deti môžu vybrať z ponúkaných tvarov toho istého slova, ktoré majú doplniť do vety. Týmto spôsobom sa zvyšuje šanca, že použijú správny tvar slova, ako keby ho samé vymýšľali. Šanca na úspech v riešení úlohy sa teda zvyšuje a každý malý úspech deti skvele motivuje k ďalšej práci.“ Včielka pripravila aj kompletne ukrajinskú verziu pod názvom Bdzholka.

3. Pripravte detský kolektív na multikultúrne prostredie

Hovorte s deťmi o odlišnosti kultúr láskavým a rešpektujúcim tónom. Zdôraznite, čo môžeme jeden od druhého získať a ako sa môžeme vzájomne obohatiť. Vymyslite kreatívne začlenenie odlišnej kultúry dieťaťa do predmetu, ktorý ako pedagóg vyučujete. Porozprávajte sa o ukrajinských tradíciách alebo slovenských národných jedlách. Ukážte si krajiny na mape sveta. Zmyslom je, aby sa cudzojazyčné dieťa necítilo odlišne alebo vyčlenené.

4. Zrevidujte školský vzdelávací program

Ak máte v triede prvého cudzojazyčného žiaka a škola inú kultúru nijako nereflektuje, buďte proaktívny a iniciujte začlenenie ďalšej kultúry do školského vzdelávacieho programu. Navrhnite poznávanie kultúry cudzích detí do programu školy. Pedagóg je sprievodcom detí na celoživotnej ceste vzdelávaním. Jeho prístup k integrácii cudzincov je teda zásadný a hlavne inšpiratívny pre všetky deti v triede.

5. Informujte rodičov ostatných detí, že do školy dochádzajú deti cudzincov a iniciujte prepojovanie rodičov na pôde školy aj mimo nej

Buďte otvorení k tomu, že vašu školu/triedu navštevujú cudzinci a buďte na to ako pedagóg či vedenie školy náležite hrdí. Integrácia v sebe jednoznačne nesie výzvy, ale je dôkazom toho, že škola aj učitelia takéto výzvy berú ako obohatenie a svoju profesiu ako poslanie.

Podporujte láskavosť v multikultúrnom prostredí 🤝

Slovenská republika je spoločnosťou niekoľkých kultúr a menšín. Do našej krajiny prichádzajú deti rodičov žiadajúcich o azyl, deti rodičov prichádzajúcich za prácou z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí v ich rodnej krajine, ale aj deti rodičov, ktorí boli vyslaní na dlhodobý pracovný pobyt. Všetci rodičia si pre svoje deti želajú vzdelanie v najvyššej možnej kvalite. Využívajú na to hlavne štátne školy, ktorých je na našom území prevažná väčšina, ale aj školy súkromné, ktoré u nás nájdeme vo väčších mestách. Úspešná integrácia a reálna pomoc cudzojazyčným deťom s ťažkosťami v učení je základom nielen pre dobrú reputáciu školy, ale aj celkovým obrazom atmosféry, tolerancie a rešpektu v škole ako takej.

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV: 👉 Spomínanú časť PRE CUDZINCOV nájdete v aplikácií Včielka pod predmetom SLOVENČINA.